header_image
More Search Options
More Search Options
We found 0 results. Do you want to load the results now ?
Advanced Search
More Search Options
we found 0 results
Your search results

Legal i fiscal

PER A ESTRANGERS NOCIONS BÀSIQUES

– Residència habitual a Espanya: Legalment es considera resident habitual a Espanya quan es roman més de 183 dies a l’any en territori espanyol o radiqui a Espanya el nucli principal o la base de les seves activitats o interessos econòmics, de manera directa o indirecta.
– N.I.E. A Espanya cada persona (sigui resident o no) té assignat un número d’identificació fiscal que ha de consignar en les declaracions d’impostos i en qualsevol comunicació que vagi dirigida a l’Administració Tributària. És obligatori per a fer la compra.

Avui en dia, l’obtenció del NIE triga entre 3 i 4 setmanes, cal sol·licitar-lo tan aviat es pugui. Aconsellem que vagi a un notari perquè faci una fotocòpia compulsada del passaport, requisit indispensable per poder sol·licitar posteriorment el NIE corresponent. O pot dirigir-se directament a una comissaria.
També es pot sol·licitar a l’ambaixada espanyola del país d’origen i generalment és més fàcil.

Els no europeus hauran de justificar el seu pas per la frontera, és a dir, que en el lloc fronterer se segelli el document.

1. Elecció de la propietat.

Aconsellem que acudeixi a agències de bona reputació. 

2. Contracte privat.

Un cop esculli la propietat, a banda de l’assessoria que pugui prestar PRESTIGE REAL ESTATE SL, que sol·licitarà tota la informació jurídica (títol de propietat, nota registral, IBI, etc.), el comprador pot contactar amb un advocat especialitzat en temes immobiliaris per a la seva major tranquil·litat, si així ho estima necessari.

 

La propietat es pot adquirir.
a) Directament per escriptura pública de compravenda atorgada per un notari.
b) Mitjançant un contracte privat de compravenda (arres). Aquest contracte es regeix per la voluntat de les parts, habitualment no hi ha transmissió de la possessió i el comprador entrega una quantitat a compte. Hi ha dos tipus de contracte d’arres: el d’arres penitencials o confirmatòries.
El primer cas es coneix més vulgarment com les arres del 1454 del codi civil, és a dir, que les parts convenen que en cas que no es produeixi l’escriptura de compravenda per causes imputables al comprador, aquest perd les quantitats entregades, i si és per culpa del venedor, aquest ha de tornar el doble de la quantitat com a penalització.
En el cas de confirmatòries, el contracte ha de ser executat per les dues parts, a excepció que hagin acceptat una penalització.
c) Hi ha també la possibilitat d’una opció de compra. En aquest supòsit, el venedor no pot, durant el període de l’opció, vendre a terceres persones. Té una incidència fiscal:
SUBJECTES PASSIUS D’IVA
Quan el concedent de l’opció és empresari (subjecte passiu d’IVA) i aquesta opció es concedeixi a títol onerós, l’opció de compra té la consideració de prestació de serveis i tributa per IVA al tipus general (2017 al 21%). Si, a més, s’instrumenta en escriptura pública, sent susceptible d’inscripció registral, l’opció estaria subjecta a l’Impost d’Actes Jurídics Documentats a l’1,5% vigent a Catalunya.
SUBJECTES NO PASSIUS D’IVA
La concessió del dret estaria subjecta per l’optant (adquirent del dret) a l’Impost de Transmissions Patrimonials al tipus vigent del 10% per a la CCAA de Catalunya*. Per a aquest tipus de transmissions, la base imposable serà l’import pagat en concepte de primera opció o, alternativament, el 5% de la base sobre la qual es liquidaria el contracte de compravenda quan no s’estableixi una prima d’opció o aquesta sigui inferior al 5% esmentat.
 

4. Inscripció en el Registre de la Propietat.

A Espanya és fonamental inscriure el títol de la propietat de l’immoble en el Registre de la Propietat, ja que aquest és públic i, des del moment de la seva inscripció, té efectes jurídics davant de terceres persones. Aquesta dada és de gran importància, ja que, si no inscrivim la nostra propietat al Registre, poden recaure embargaments o un altre tipus de càrregues en aquesta propietat, en estar aquesta encara a nom del venedor, i posteriorment podria el comprador veure’s privat del seu bé, en haver estat executat per deutes del venedor (sense perjudici de les accions jurídiques que posteriorment el poguessin emparar).

El termini d’inscripció és d’un mes.
Al moment de l’escriptura, els documents necessaris són:
– NIE del comprador.
– Rebut de l’IBI.
– Certificat de la comunitat de propietaris, si és el cas, amb data de menys de vuit dies que indiqui que el venedor està al corrent de les seves obligacions amb la comunitat i si hi ha obres per executar (si estan decidides per la junta, la part que correspongui anirà a càrrec del venedor).
– Carta de pagament o acord de subrogació si hi ha una hipoteca.
– El pagament ha d’estar justificat, és a dir, les quantitats a compte han de tenir justificatiu de transferència o xec amb procedència del compte.
– Tenir els últims rebuts d’aigua, llum electricitat per poder procedir al canvi de titular.
– Cèdula d’habitabilitat.
– Certificat d’eficiència energètica.

 

5. Costos

Generalment, les despeses inherents a una compra són les següents:

Impost sobre el Valor Afegit. En les compravendes d’habitatges de nova construcció, s’aplica actualment un tipus reduït d’IVA del 10% per als habitatges, aplicant el tipus general del 21% a les compravendes de solars i locals.
Si no és aplicable aquest impost o si el venedor no és empresari (és un particular), llavors la compravenda (d’habitatge, solar o local) haurà de tributar per Transmissions Patrimonials Oneroses (Impost sobre Transmissions Patrimonials) Actualment a la CCAA de Catalunya el tipus impositiu és del 10% fins a 1 milió d’euros i un 11% a partir d’un milió sobre el preu de la propietat adquirida.
Honoraris del Notari: Van en proporció al valor de l’immoble, i s’apliquen segons uns aranzels prèviament establerts.
Impost sobre Transmissions Patrimonials: Actualment el tipus impositiu és del 10% a la CCAA de Catalunya sobre el preu que consta a l’escriptura pública.
Impost sobre Actes Jurídics Documentats: Si s’hagués satisfet l’IVA conforme a l’explicat en el punt anterior referit a aquest impost, el comprador ha d’abonar, a més, l’Impost sobre Actes Jurídics Documentats, el tipus vigent del qual a Catalunya és de l’1,5% del preu de compravenda.
Impost Municipal sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (conegut com a Plusvàlua): Com el mateix nom indica, es tracta d’un impost que es paga en l’àmbit municipal, és a dir, a l’Ajuntament on estigui situat el bé objecte de la compravenda. Aquest impost grava l’increment del valor del sòl. Per a calcular-lo, es té en consideració el nombre d’anys que han transcorregut entre la data en què el venedor va adquirir el bé i la data de la transmissió actual. Es pren com a base per al càlcul d’aquest impost el valor del sòl que apareix reflectit al rebut de l’Impost de Béns Immobles i cada Ajuntament aplica, posteriorment, els seus propis barems.
De conformitat amb la legalitat vigent, aquest impost ha d’abonar-se pel Venedor a Catalunya.
Honoraris del Registre de la Propietat: El Registre de la Propietat cobra uns aranzels per la inscripció de l’escriptura de compravenda, aranzels que varien en virtut del valor del bé de l’immoble.
Honoraris de l’Advocat: És pràctica comuna (com a regla general, encara que no vinculant) que els bufets que es dediquen a temes immobiliaris cobrin entre un 0,5% i un 1,5% calculat sobre el preu real abonat per l’immoble. No obstant això, com que no hi ha una regla fixa, aquest barem pot variar i dependrà de la política particular de cada bufet.

 

Aquest document és a títol purament informatiu, en cap cas vinculant, i subjecte a revisió, especialment en el seu apartat fiscal tenint en compte els canvis en aquesta matèria.

PRESTIGE REAL ESTATE, S.L. utiliza cookies propias y de terceros para ofrecerle una mejor navegación y servicio, analizando sus hábitos de navegación en nuestro sitio web. Al continuar navegando, entendemos que acepta su uso. Para cambiar su configuración u obtener más información consulte nuestra política de cookies

Los ajustes de cookies de esta web están configurados para "permitir cookies" y así ofrecerte la mejor experiencia de navegación posible. Si sigues utilizando esta web sin cambiar tus ajustes de cookies o haces clic en "Aceptar" estarás dando tu consentimiento a esto.

Cerrar