Your search results

Política de privacitat

INFORMACIÓ IDENTIFICATIVA DEL RESPONSABLE DE TRACTAMET

Raó Social del Responsable: Prestige Real Estate, S.L.
CIF: B61805479
Direcció: Av. Diagonal, 433 3a 2a
Població: Barcelona
Codi postal: 08036

Finalitat
Gestió de les dades de contacte.
Enviament d’informació que pugui ser del seu interès per part de Prestige Real Estate, S.L., Prestige Costa Brava Real Estate, S.L. y Clavermon, S.L. que té els drets de la franquícia Coldwell Banker Espanya.
Gestió dels candidats de selecció
Gestió de clients, comptabilitat, fiscal i administrativa
Gestió de possibles clients
Gestió de proveïdors, comptabilitat, fiscal i administrativa
Gestió de RRHH i col·laboradors, fiscal, administrativa i comptabilitat

INFORMACIÓ GENERAL DE PRIVACITAT.

ABAST
La present Política de Privacitat de PRESTIGE REAL ESTATE, S.L. regula l’obtenció, utilització i altres formes de processament de dades personals facilitades pels Usuaris en aquesta web o en qualsevol dels entorns d’Internet de l’entitat.

Mitjançant la implementació dels formularis inclosos en els diferents llocs web, relatius als serveis prestats per PRESTIGE REAL ESTATE, SL, els Usuaris accepten la inclusió i tractament de les dades que proporcionen en un tractament de dades de caràcter personal, del qual és titular PRESTIGE REAL ESTATE, SL podent exercir els drets pertinents segons l’exposat en les següents clàusules.

Tots els textos legals es troben a disposició dels usuaris i/o interessats en la corresponent web.

Qui és responsable del tractament de les seves dades?

PRESTIGE REAL ESTATE, S.L., és la persona jurídica responsable de la recollida i processament de les seves dades personals en relació amb els serveis que la mateixa presta.
PRESTIGE REAL ESTATE, S.L. es compromet a respectar i salvaguardar la seva privacitat i la seguretat de les seves dades. Les dades identificatives del responsable de tractament són:

Raó Social del Responsable: Prestige Real Estate, S.L.
CIF: B61805479
Direcció: Av. Diagonal, 433 3a 2a, 08036 – Barcelona
Contacte amb el delegat de Protecció de Dades: datos@cb-prestige.com

Amb quina finalitat/s es recopilem les seves dades?

De conformitat amb el disposat en la normativa vigent, PRESTIGE REAL ESTATE, S.L. només en recullen les dades estrictament necessàries per oferir els serveis derivats de la seva activitat i altres prestacions, gestions i activitats atribuïdes per la Llei.

En la present web, només es tracten dades de contacte, facilitades pels Usuaris. Les dades que es poden obtenir de l’usuari seran tractats amb les finalitats de:

Gestió de les dades de contacte.
Enviament d’informació que pugui ser del seu interès per part de Prestige Real Estate, S.L., Prestige Costa Brava Real Estate, S.L. i Clavermon, S.L. que té els drets de la franquícia Coldwell Banker Espanya i Andorra.
Gestió dels candidats de selecció.
Gestió de clients, comptables, fiscals i administratius.
Gestió de possibles clients.
Gestió de proveïdors, comptable, fiscal i administrativa.
Gestió de RRHH i col·laboradors, fiscal, administratiu i comptable.

Es informa que no es realitzaran avaluacions automatitzades, ni es elaboraran perfils d’usuaris.
Així mateix, ens informem que la informació de les bases de dades pot ser usada per a l’identificació dels Usuaris i per a la realització d’estudis estadístics dels Usuaris registrats.

Durant quant temps conservem les dades personals?

Les dades personals seran conservades mentre l’usuari no manifesti el contrari i per les condicions de conservació legalment establertes, llevat que per motius lògics i evidents hagin perdut la utilitat o la legitimitat per la qual es van obtenir.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades personals que es presenten a la pàgina web seran cedides a les entitats Prestige Costa Brava Real Estate, S.L. i Clavermon S.L., que té els drets de la franquícia Coldwell Banker Espanya i Andorra, situada a Av. Diagonal 433 bis, 5º 1ª 08036 Barcelona, ​​així com a les entitats encarregades de gestionar les plataformes digitals de gestió i conservació de bases de dades. En cap cas addicional, amb excepció dels casos protegits per la legislació vigent, cap tercer alienat a PRESTIGE REAL ESTATE, S.L. tindrà accés, sense el consentiment exprés dels Usuaris, a les seves dades personals i / o de navegació. En el resta dels casos PRESTIGE REAL ESTATE, S.L. col·laborarà perquè els tercers compleixin la legislació vigent, si bé la responsabilitat serà exigible als citats tercers.

PRESTIGE REAL ESTATE, S.L. no ven, lloga o cedeix les dades personals dels seus usuaris d’aquesta web a altres empreses, excepció del cas que sigui necessari per a la prestació del servei.

PRESTIGE REAL ESTATE, S.L. no ven, lloga o cedeix els correus electrònics dels seus usuaris a altres empreses, excepció del cas que sigui necessari per a la prestació del servei.

La web té enllaços, aplicacions o funcionalitats compartides amb tercers, com són xarxes socials o sistemes de comunicació en línia, PRESTIGE REAL ESTATE, S.L. no es fa responsable de les informacions que es recullen en aquestes aplicacions, funcionalitats o xarxes socials titularitat de tercers al no tenir cap capacitat de gestió ni control sobre les mateixes, sent per tant d’aplicació els avisos legals i les polítiques de privacitat que es podrien constatar en els llocs web o similars dels tercers.

Quins són els drets dels Usuaris que faciliten la seva informació?

Els Usuaris podran exercir, respecte a les dades recollides en la forma descrita en el punt primer, els drets reconeguts en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46 / CE (Reglament general de protecció de dades), i en particular els drets de portabilitat, accés, rectificació , supressió i limitació al tractament.

Els drets referits en el paràgraf anterior, podran exercitar-se per cada usuari mitjançant sol·licitud escrita i signada, acompanyada de fotocòpia del DNI o passaport, dirigida a la següent adreça:

PRESTIGE REAL ESTATE, S.L.
Av. Diagonal 433, 3-2 08036 Barcelona

Així mateix, si es fa saber als Usuaris que poden retirar el consentiment per al tractament de les seves dades en qualsevol moment, així com que es pugui presentar una reclamació davant la Autoritat de Control (Agència Espanyola de Protecció de Dades) de considerar oportú.

COMUNICACIÓ D’INCIDÈNCIES I IRREGULARITATS

En el cas d’existir algun tipus de conducte o situació que pogués ser susceptible de generar una incidència o irregularitat de qualsevol classe, es pot contactar amb:

PRESTIGE REAL ESTATE, S.L.
Av. Diagonal 433, 3-2 08036 Barcelona

COMPROMÍS DE L’USUARI PER A QUE LES SEVES DADES ESTIGUIN INSCRITES EN UN TRACTAMENT

Introduir les dades en alguna o algunes de les fulles de captació de dades implica l’acceptació de les presents condicions d’ús i política de privacitat, donant per entès que ha estat informat de les condicions d’ús i legalització de les mateixes i que es compromet un complet compliment durant la navegació i participació a HTTP https://www.cb-prestige.com/es/

En tot cas, l’usuari és el responsable de l’autenticitat de les dades aportades, que siguin exactes, actuals i completes per a la finalitat que s’aportin, assumint la responsabilitat dels danys i perjudicis, tant per lucre cessant com per emergent dany, que es podrien generar per aquestes inexactituds o falsetats. En tot cas, si les dades aportades als corresponents formularis són titulars d’un tercer, l’usuari es fa únic responsable de la correcta captació del consentiment i informació al tercer sobre els aspectes reflectits en el present avís legal i polítiques de privacitat.

RESPONSABILITAT DELS USUARIS PER A L’ÚS I EL CONTINGUT

Tant l’accés als llocs web com l’ús que es pugui realitzar de la informació i continguts inclosos en els mateixos, serà de l’exclusiva responsabilitat de qui els realitza. Per tant, l’ús que es pugui fer de la informació, imatges, continguts i/o productes ressenyats i accessibles a través del mateix, estarà supeditada a la legalitat, nacional o internacional, aplicable, així com als principis de bona fe i ús lícit per part dels Usuaris, que seran totalment responsables d’aquest accés i correcte ús. Els Usuaris estaran obligats a fer un ús raonable dels serveis o continguts, sota el principi de bona fe i amb respecte a la legalitat vigent, a la moral, a l’ordre públic, a les bones costums, als drets de tercers o del propi PRESTIGE REAL ESTATE, SL, tot això segons les possibilitats i finalitats per als que estan concebuts. PRESTIGE REAL ESTATE, S.L. no es responsabilitza, ja siguin directes o indirectes, per dany emergent o lucre cessant, derivades del mal ús dels serveis o continguts realitzats pels Usuaris o tercers.

INFORMACIÓ LSSI-CE

En compliment de l’obligació d’informació contemplada en l’article 10 de la vigent Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, comuniquem que la dinamitzadora i gestora de continguts de la web on podeu descarregar diferents aplicacions i/o informacions és PRESTIGE REAL ESTATE, SL amb domicili a Av. Diagonal 433, 3-2 08036 Barcelona i amb la gestió del domini d’Internet HTTP: https://www.cb-prestige.com/es/ inscrit en el registre corresponent, atenent a comunicacions dels usuaris i/o interessats a través de l’adreça electrònica info@cb-prestige.com.

Qualsevol altra activitat comercial, mercantil, administrativa o de contractació d’immobles i/o serveis és responsabilitat de la societat esmentada anteriorment, propietària d’aquest domini.

INFORMACIÓ SOBRE L’ÚS D’ATRES WEBS I XARXES SOCIALS

La companyia només es fa responsable dels continguts i de la gestió de les pàgines web de la qual és titular o ostenta un dret d’analogia natural. Qualsevol altra pàgina web o xarxa social o repositori d’informació a Internet, fora de la present web, és responsabilitat dels seus legítims titulars.

PRESTIGE REAL ESTATE, SL col·labora de forma ordinària amb diferents aplicacions i entorns web, i sempre es recomana a tots els usuaris que abans d’accedir a aquests entorns web llegeixin atentament els corresponents avisos legals i polítiques de privacitat, i que només accedeixin als mateixos una vegada s’han comprès i acceptat en la seva totalitat aquest text legal.

PRESTIGE REAL ESTATE, S.L es compromet a controlar els continguts que s’exposen en aquestes xarxes socials i expulsarà aquells usuaris que facin un ús incorrecte en elles.

PRESTIGE REAL ESTATE, S.L. recomana, seguint instruccions de l’Institut Nacional de Tecnologies de la Comunicació (INTECO) i de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD), per a l’ús de xarxes socials o navegació en entorns web, l’execució de les següents accions (en cas de que algun dia es disposi a l’ús):

Es recomana a tots els usuaris recórrer a l’ús de pseudònims o nicks personals amb els quals operar a través d’Internet, permetent disposar d’una autèntica “identitat digital”, que no posi en dubte la seguretat de la seva vida personal i professional.
Es recomana als usuaris tenir especial cura a l’hora de publicar continguts audiovisuals i gràfics en els seus perfils, ja que en aquest cas es pot posar en risc la intimitat i privacitat de persones del seu entorn.
Es recomana revisar i llegir, tant en el moment anterior al registre d’usuari, com posteriorment, les condicions generals d’ús i la política de privacitat que la plataforma posa a disposició en els seus llocs web.
Es recomana configurar adequadament el grau de privacitat del perfil d’usuari a la xarxa social, de tal forma que no sigui totalment públic, sinó que només tinguin accés a la informació publicada a la pàgina de perfil aquells que hagin estat catalogats com a “amics” o “Contactes directes” prèviament per l’usuari.
Es recomana acceptar com a contacte únicament aquelles persones conegudes o amb les que manté alguna relació prèvia, no acceptant de forma compulsiva totes les sol·licituds de contacte que rep i investigant sempre que fos possible i necessari, qui és la persona que sol·licita el seu contacte a través de la xarxa social.
Es recomana no publicar en el perfil d’usuari informació de contacte físic, que permeti a qualsevol persona conèixer on viu, on treballa o estudia diàriament o els llocs d’oci que sol freqüentar.
Als usuaris d’eines de microblogging es recomana tenir especial cura respecte a la publicació d’informació relativa als llocs en què es troba en tot moment.
Es recomana utilitzar i publicar únicament continguts respecte als quals es compta amb els drets de propietat intel·lectual suficients. En cas contrari, l’usuari estarà cometent un ilícit civil protegible per part dels tribunals nacionals.
Es recomana als usuaris utilitzar diferents noms d’usuari i contrasenyes per entrar a les diferents xarxes socials de les quals és membre.
Es recomana utilitzar contrasenyes amb una extensió mínima de 8 caràcters, alfanumèrics i amb majúscules i minúscules.
Es recomana a tots els usuaris disposar en els seus equips de programari antivirus instal·lats i degudament actualitzats.
Els menors no han de revelar dades personals excessives. Mai no s’han de subministrar les dades a desconeguts.
S’ha de llegir tota la informació relativa a la pàgina web. En ella s’explica quins són els titulars de la mateixa i la finalitat per la qual es sol·licita la informació.
Si l’usuari és menor de catorce anys, es necessita també el consentiment dels fills tutors. En aquests casos, sempre que sol·liciteu dades per part d’una xarxa social, s’ha de preguntar als pares o tutors per veure si s’aprova la subscripció o no.
No han de comunicar-se a tercers els noms d’usuari i contrasenya, ni compartir-los entre amics o companys de classe.
Aquestes dades són privades i no han de ser comunicades a tercers i/o desconeguts.
Siempre que es tingui qualsevol dubte respecte a alguna situació que es derivi de l’ús de les xarxes socials i eines col·laboradores, s’ha de preguntar als pares o tutors.
S’ha de mantenir l’ordinador en una zona comuna de la casa.
S’han d’establir regles sobre l’ús d’Internet a casa.
Els pares han de conèixer el funcionament i les possibilitats d’aquest tipus de plataformes, tant positives com negatives.
Activar el control parental i les eines de control de la plataforma, així com establir el correu del pare o tutor com a correu electrònic de contacte secundari.
Assegurar-se que els controls de verificació de l’edat estan implementats.
Assegurar la correcta instal·lació del bloquejador de continguts.
Concienciar i informar als menors sobre aspectes relatius a la seguretat.
Explicar als menors que mai han de quedar-se amb persones que han conegut en el món en línia i que si ho fan ha de ser sempre en companyia dels seus pares o tutors.
Assegurar-se que els menors coneixen els riscos i implicacions d’allotjar continguts com vídeos i fotografies, així com l’ús de càmeres web a través de les xarxes socials.
Controlar el perfil d’usuari del menor.
Assegureu-vos que el menor només accedeix a les pàgines recomanades per a la seva edat.
Assegurar-se que els menors no utilitzen el seu nom complet.

PRESTIGE REAL ESTATE, S.L. utiliza cookies propias y de terceros para ofrecerle una mejor navegación y servicio, analizando sus hábitos de navegación en nuestro sitio web. Al continuar navegando, entendemos que acepta su uso. Para cambiar su configuración u obtener más información consulte nuestra política de cookies

Los ajustes de cookies de esta web están configurados para "permitir cookies" y así ofrecerte la mejor experiencia de navegación posible. Si sigues utilizando esta web sin cambiar tus ajustes de cookies o haces clic en "Aceptar" estarás dando tu consentimiento a esto.

Cerrar